د فابریکې سفر

loading the pvc flooring

د پیویسی فرش پورته کول

factory photo

د فابریکې عکس

production line

د تولید کرښه

normal packing

نورمال بسته

on 126 Guangzhou Fair

په 126 ګوانګجو فیئر کې